Statut Osiedla

Obrazek
krasnobludek
Administrator
Posty: 384
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Statut Osiedla

Postautor: krasnobludek » 04 lip 2017, 17:52

Statut Osiedla /na przykładzie Osiedla Podklasztor/


UCHWAŁA NR XLIII/348/10RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu osiedla Podklasztor.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z póź. zm.) – Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się statut osiedla Podklasztor stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXII/243/06 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Podklasztor.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam KałużaZałącznik do Uchwały Nr XLIII/348/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Statut Osiedla Podklasztor

Rozdział 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Osiedle Podklasztor jest jednostką pomocniczą gminy Krasnobród i funkcjonuje na podstawie:1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591z 2001 r.z późn.zm.).2. Statutu Gminy Krasnobród.3. Postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
Osiedle Podklasztor obejmuje swoim obszarem działania następujące ulice miasta Krasnobród:Tomaszowska, Aleja NMP, Dominikańska, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna,M.Konopnickiej, część ul. Spokojnej obejmującej działki 823/2, 831, 832, od Nr 834 – 837, od Nr 840 – 849, od Nr 2162 – 2166, miejscowość Podklasztor oraz ul. Tomaszowska w miejscowości Majdan Wielki.

Rozdział 2.OGÓLNE KOMPETENCJE OSIEDLA

§ 3.
Do zadań Osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy należy:1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno -bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,2) kształtowanie odpowiednich stosunków międzyludzkich,3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i czystości,4) decydowanie w sprawach mienia komunalnego w przypadku powierzenia go osiedlu, oraz bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu.
§ 4.
Zadania określone w § 3 osiedle realizuje poprzez opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla w szczególności:1) projektów rozstrzygnięć organów gminy, w części dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i jego realizacji,2) przepisów prawa miejscowego,3) lokalizacji zakładów, których lokalizacja może być uciążliwa dla otoczenia,4) kształtowanie wspólnie z funkcjonującymi w swoim środowisku organizacjami i instytucjami właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza wzajemnego szacunku, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej,5) zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa, narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży - współpraca w tym zakresie z Policją,6) przeprowadzanie w osiedlu akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki osiedla,7) współpraca z Radą Miejską, Komisjami Rady, radnymi z terenu osiedla, ułatwianie radnym kontaktów z wyborcami, w formie spotkań oraz umożliwienie kierowania określonych wniosków i postulatów.
§ 5.
1. Osiedle nie posiada odrębnej osobowości prawnej, swoją działalność prowadzi w ramach osobowości prawnej Gminy.
2. Osiedle nie może występować w stosunkach cywilno-prawnych jako odrębny podmiot prawny, a jego organy nie mogą zawierać umów, zaciągać zobowiązań i nabywać majątku.
Rozdział 3.ORGANY OSIEDLA

§ 6.
1. Organami Osiedla są:1) Ogólne Zebranie mieszkańców
2) Zarząd osiedla
2. Ogólne Zebranie mieszkańców może postanowić o potrzebie wyboru Komisji Rewizyjnej, jako swojego organu kontroli wewnętrznej, lub innej komisji problemowej do załatwiania określonych spraw.
§ 7.
1. Kadencja organów osiedla trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.2. Wybory organów osiedla zarządza Rada Miejska, nie później niż 3 miesiące po rozpoczęciu swojej kadencji.
§ 8.
1. Organy osiedla obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad praworządności, demokratyzmu,kolegialności i jawności działania.2. Zarząd osiedla co najmniej raz w roku obowiązany jest do składania na Ogólnym Zebraniu mieszkańców sprawozdań ze swojej działalności.
§ 9.
1. Ogólne Zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym osiedla.2. Prawo do udziału w Ogólnym Zebraniu mają stali mieszkańcy osiedla, uprawnieni do głosowania.
§ 10.
Do wyłącznej kompetencji Ogólnego Zebrania mieszkańców należy:1) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla, jego Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej lub Komisji Problemowych,2) wszczynanie postępowania w sprawie zmian obszaru osiedla,3) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie osiedla. Uchwała zapada większością zwykłą głosów,a wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Radę Miejską,4) opiniowanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego osiedla w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunikacji, handlu, gastronomii, oświaty,5) wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców,rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej,6) dokonywanie rocznej oceny działalności Zarządu Osiedla,7) zatwierdzenie planu finansowo - rzeczowego Osiedla,8) występowanie do Burmistrza lub Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje Ogólnego Zebrania mieszkańców.
§ 11.
1. Ogólne Zebranie mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek grupy co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.2. Ogólne Zebranie mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.3. Ogólne Zebranie mieszkańców zwoływane na wniosek organów i osób, o których mowa w ust. 1, Zarząd osiedla jest zobowiązany zwołać w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 12.
1. Zarząd Osiedla zwołując Ogólne Zebranie mieszkańców obowiązany jest rozplakatować w miejscach do tego wyznaczonych, co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą zebrania pisemną informację określającą:
1) datę, godzinę i miejsce planowanego do odbycia zebrania,
2) przewidywaną do omówienia tematykę na zebraniu,
3) ewentualnie udział zaproszonych gości.2. Zebranie uważa się za ważne i prawomocne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy i uczestniczy w nim przynajmniej 1/5 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.3. W przypadku braku wymaganego quorum, mimo dopełnienia formalności związanych z ogłoszeniem zebrania wyznacza się nowy termin zebrania, o którego ważności nie decyduje liczba uczestniczących mieszkańców. Powyższa informacja również podlega przekazaniu w formie ogłoszenia do wiadomości mieszkańcom osiedla.4. Dopuszcza się możliwość odbycia ważnego zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych mieszkańców osiedla, jeżeli w ogłoszeniu informującym o terminie, godzinie i miejscu zebrania zawarte było jednocześnie zastrzeżenie, iż w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu, o 30 minut później od godziny pierwotnie zaplanowanej.
§ 13.
1. Ogólne Zebranie mieszkańców podejmuje decyzje i rozstrzyga sprawy w formie uchwał, opinii i wniosków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania tajnego, jeżeli w głosowaniu jawnym zdecyduje o tym co najmniej 1/4 obecnych.
§ 14.
1. Ogólne Zebranie mieszkańców prowadzi Przewodniczący Zarządu Osiedla.2. Szczegółowe zasady obradowania na Ogólnym Zebraniu mieszkańców ustala regulamin uchwalony przez to
zebranie.
§ 15.
Uchwały Ogólnego Zebrania mieszkańców podpisuje Przewodniczący zebrania.
§ 16.
1. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla.2. W skład Zarządu Osiedla wchodzi 5 osób, w tym:
1) Przewodniczący
2) czterech członków.
§ 17.
1. Skład Zarządu wybierany jest przez Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.2. Ogólne Zebranie mieszkańców wybiera 4-ro osobowy skład Zarządu w głosowaniu tajnym, spośród – mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania.3. Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielne głosowanie. Głosowanie jest tajne.
§ 18.
1. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O posiedzeniach Zarządu Osiedla zawiadamia się miejscowych radnych.
3. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane inne osoby, których udział Zarząd uzna za wskazany lub konieczny.4. Uchwały Zarządu Osiedla, opinie, wnioski zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego składu.
§ 19.
1. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:1) zwoływanie Ogólnego Zebrania mieszkańców, ustalenie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad,informując o tym mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 5 dni, przed planowanym terminem zebrania,2) zapraszanie na Ogólne Zebranie mieszkańców przedstawicieli władz gminnych, celem zreferowania interesujących mieszkańców spraw,3) przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii,4) występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Osiedla i realizacji zadań samorządu Osiedla,
5) organizowanie realizacji uchwał Zebrania Ogólnego mieszkańców,6) współdziałanie z właściwymi organami administracji Osiedla, organizacjami społecznymi i samorządowymi w celu wspólnej realizacji zadań,7) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Ogólnemu mieszkańców do wstępnej akceptacji projektu planu finansowo-rzeczowego na każdy rok.2. Możliwości zawierania z upoważnienia:1) Rady Miejskiej porozumienia w sprawie dysponowania określonymi składnikami majątkowymi przekazanymi przez Gminę,2) Zebrania Ogólnego mieszkańców Osiedla - porozumienia w sprawie wspólnego wykorzystywania lub udostępniania mieszkańcom Osiedla obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek lub organizacji.
§ 20.
Przewodniczący Zarządu Osiedla wykonuje funkcję reprezentanta Osiedla wobec władz, instytucji,organizacji, osób fizycznych i prawnych.
§ 21.
Do podstawowych zadań Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:1) organizowanie i kierowanie pracą Zarządu,2) organizowanie współdziałania Zarządu Osiedla z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z terenu Osiedla,3) branie udziału w sesjach Rady Miejskiej, w posiedzeniach organizacji zawodowych i społecznych działających w Osiedlu oraz zapraszania przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Zarządu Osiedla, organizowanie innych form współdziałania,4) przewodniczenie Ogólnemu Zebraniu mieszkańców Osiedla.
§ 22.
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla ma prawo uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej z własnej inicjatywy bądź też na imienne zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, bez prawa do głosowania.2. Za udział w obradach sesji Przewodniczący Zarządu Osiedla otrzymuje dietę w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
§ 23.
Zarząd Osiedla prowadzi działalność na obszarze Osiedla współpracując z organami Samorządu Gminy oraz instytucjami działającymi na tym terenie.
§ 24.
1. Zarząd Osiedla łącznie z jego Przewodniczącym są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym Zebraniem mieszkańców Osiedla.2. Przewodniczący i członkowie zarządu mogą być odwołani przez Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla przed upływem kadencji na wniosek 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania bądź na wniosek Burmistrza, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia Statutu.
§ 25.
Działalność w organach samorządu Osiedla ma charakter społeczny.
§ 26.
Uchwały i wnioski zgłaszane przez mieszkańców Osiedla za pośrednictwem organów Osiedla, są przekazywane Burmistrzowi, który rozważa ich realizację bądź rozpatrzenie i informuje Przewodniczącego Zarządu Osiedla o możliwościach ich załatwienia. Jeżeli możliwości finansowe nie pozwalają na realizację wniosku, Burmistrz przekazuje go do rozpatrzenia przez Radę

Rozdział IV

TRYB WYBORÓW ORGANÓW OSIEDLA

§ 27.
1. Zarządzenie wyborów organów Osiedla należy do kompetencji Rady Miejskiej, natomiast do ich przeprowadzenia zobowiązany jest Burmistrz.2. W czasie trwania kadencji wybory uzupełniające organów Osiedla zarządza Burmistrz, zachowując ogólnytryb i zasady określone w niniejszym Statucie.
§ 28.
1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Burmistrz ustala terminarz przeprowadzenia wyborów, który
zawiera:
1) miejsce, dzień i godzinę zebrania wyborczego,
2) nazwisko i imię przewodniczącego zebrania,
3) nazwisko i imię pracownika Urzędu odpowiedzialnego za przygotowanie zebrania,4) liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania.2. Zebranie mieszkańców, na którym dokonuje się wyboru Zarządu, zwołuje Burmistrz zachowując zasady określone w niniejszym statucie.3. Postanowienie Zarządu o zwołaniu Zebrania Ogólnego mieszkańców Osiedla dla wyboru Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń stosownych obwieszczeń.4. O ważności i prawomocności zebrania decyduje zachowanie zasad określonych w § 12 ust. 2, 3,4 niniejszego Statutu.5. Porządek zebrania wyborczego przewiduje:1) wybór komisji skrutacyjnej,2) wybór Zarządu Osiedla,3) wybór Przewodniczącego Zarządu.6. W celu przeprowadzenia wyborów, Ogólne Zebranie mieszkańców wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Komisję Skrutacyjną w składzie, co najmniej 3 osobowym spośród uczestników zebrania.7. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca.8. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie czy mają prawo kandydować,2) przygotowanie kart do głosowania,3) przeprowadzenie głosowania,4) ustalenie wyników głosowania,5) sporządzenie protokołu wyborów.9. Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczący zebrania wyborczego.10. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący zebrania.11. Zebranie wiejskie, na którym przewiduje się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 29.
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.2. Osoba kandydująca powinna wyrazić zgodę na kandydowanie.3. Kandydować może wyłącznie osoba uprawniona do głosowania.
§ 30.
1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla głosują kartami do głosowania, opatrzonymi pieczątką Urzędu Miejskiego.2. Zgłoszonych kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.
§ 31.
1. W pierwszej kolejności dokonuje się w tajnym głosowaniu, wyboru 4-ro osobowego składu Zarządu Osiedla.
2. Za głosy ważne uznaje się te, na kartach, których pozostawiono maksimum 4-ry nieskreślone nazwiska tj.tyle, z ilu osób ma składać się Zarząd.
3. Głos jest nieważny, jeżeli:1) nie dokonano wyboru,2) przekreślono wszystkich kandydatów,3) na kartach pozostawiono nie skreślonych więcej niż 4-ech kandydatów,
4) karta do głosowania jest inna niż ustalona,5) karta została przedarta na dwie lub więcej części.4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych.5. W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiającej wybór, przeprowadza się wybory ponowne aż do skutku, ale spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów ważnych.
§ 32.
1. Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera się osobę, która uzyskała największą ilość głosów ważnych.2. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez 2 lub więcej kandydatów głosowanie powtarza się spośród tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio największą równą ilość głosów. Głosowanie to przeprowadza się aż do skutku, uznając za wybranego na Przewodniczącego tę osobę, która uzyskała największą ilość głosów ważnych.
§ 33.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, decyzje podejmuje Ogólne Zebranie mieszkańców.
§ 34.
1. W przypadku podjęcia przez Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla decyzji o potrzebie powołania Komisji Rewizyjnej, wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych dla wyboru Zarządu Osiedla, po uprzednim ustaleniu przez zebranie liczbowego składu Komisji.2. W przypadku powołania określonej Komisji Problemowej, Ogólne Zebranie ustali jej zakres działania,zadania, kompetencje i skład osobowy.3. Komisje są wybierane poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
§ 35.
1. Mandat członka Zarządu Osiedla wygasa w przypadku:1) śmierci2) zrzeczenia się,3) utraty prawa wybieralności,4) odwołania przed upływem kadencji.2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Osiedla lub jego przewodniczącego w sytuacjach określonych w ust.1 pkt 1 – 3, stwierdza Rada Miejska.3. Odwołanie określone w ust. 1 pkt. 4 całego Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków alboPrzewodniczącego dokonuje Ogólne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności, conajmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
§ 36.
W przypadku wygaśnięcia mandatu, członka Zarządu Osiedla lub Przewodniczącego przeprowadza sięwybory uzupełniające.
Rozdział 5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.
1. Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcamiosiedla.2. Każda zmiana statutu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Ogólnego Zebrania mieszkańców oraz z inicjatywyorganów gminy

Wróć do „Ważne dokumenty samorządowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości