Regulamin Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Obrazek
krasnobludek
Administrator
Posty: 384
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Regulamin Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Postautor: krasnobludek » 01 lip 2017, 10:38

Regulamin Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady.
§ 2. 1. Rada działa na sesjach przy pomocy komisji i Burmistrza.
2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.
Rozdział 2.
SESJA RADY
§ 3. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
§ 4. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Rozdział 3.
PRZYGOTOWANIE SESJI
§ 5. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, proponując porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą poczty lub w inny skuteczny sposób. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad. Materiały dotyczące sesji wraz z zawiadomieniami, projektami uchwał przesyła się radnym.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed sesją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej Gminy.
4. O terminie i miejscu obrad sesji nadzwyczajnej radni zawiadamiani są telefonicznie lub zaproszenia doręczane są do ich miejsca zamieszkania co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.
5. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekty uchwał, jeżeli wnioskodawcą jest Burmistrz, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
6. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
0 sesji Rady Miejskiej.
§ 6. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na sesję.
§ 7. Bunnistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej
1 organizacyjnej w przygotowaniu i prowadzeniu sesji.
§ 8. Przewodniczący Rady może zwołać przed sesją , nie posiadające mocy prawnej, spotkanie radnych w celu omówienia niektórych problemów i wymiany poglądów. Uczestnictwo w takim spotkaniu jest dobrowolne.
Rozdział 4.
PROWADZENIE OBRAD I DOKUMENTACJA
§ 9. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
§ 10. W przypadku stwierdzenia braku ąuorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać ąuorum - wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc prawną.
§ 11. 1. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram (kolejny numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Krasnobrodzie”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku ąuorum postanawia o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.
§ 12. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia projekt porządku
obrad.
2. Porządek obrad Rady ustalony jest wg następującego schematu:
1) sprawy proceduralne
a) otwarcie sesji,
b) przywitanie gości,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
e) powołanie odpowiednich komisji / uchwał i wniosków, skrutacyjnej, itp./,
2) informacja Burmistrza z pracy między sesjami
3) zapytania radnych i wolne wnioski
4) wnioski i wypowiedzi mieszkańców
5) sprawy personalne / wyboru władz lub przedstawicieli Rady, powołanie na funkcje, itp./
6) sprawy merytoryczne / wymagające uchwał Rady, jej opinii lub przyjęcia informacji / rozpatrywane w następującej kolejności:
a) zapoznanie radnych z projektem uchwały, opinii lub informacji
b) referowanie tematu przez wnioskodawcę / Burmistrza, upoważnionego pracownika UM, przedstawiciela grupy radnych lub inne osoby zaproszone na sesję/,
c) przedstawienie opinii Komisji,
d) pytania i wnioski radnych,
e) krótka dyskusja,
f) głosowanie zgłoszonych wniosków
g) głosowanie uchwały, opinii Rady lub przyjęcia informacji,
7) odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych i pytania mieszkańców
8) komunikaty i informacje,
9) zamknięcie obrad.
3. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Burmistrz i jego Zastępca.
§ 13. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według przyjętego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie posiedzenia.
3. Radni swoje wystąpienia zaczynają od formuły „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado”.
§ 14. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu i czasu trwania wystąpień na sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia, albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdyby przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję. § 15. 1. W ciągu całej sesji Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłaszania wniosków o charakterze formalnym, a w szczególności:
1) stwierdzenia ąuorum,
2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
4) zamknięcia listy mówców,
5) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów
6) sposobu głosowania,
7) przeliczenia głosów,
8) w sprawie przestrzegania regulaminu
2. Przewodniczący obrad zgłoszony wniosek poddaje pod głosowanie.
§ 16. W obradach Rady uczestniczą Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni i upoważnieni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
§ 17. 1. Na sesję zapraszani są przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz mieszkańcy.
2. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mają prawo zabierania głosu w odpowiednim punkcie porządku obrad oraz zgłaszania wniosków i zapytań, a także przedstawiania opinii w imieniu mieszkańców osiedla.
3. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą uczestniczyć w pracach komisji stałych Rady oraz komisjach doraźnych na zaproszenie z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.
4. Osoby uczestniczące w sesji mogą zabierać głos na sesji w istotnych dla miasta sprawach. Czas przeznaczony dla referowania sprawy przez 1 osobę nie może być dłuższy niż 5 minut. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady upoważniony jest do zwiększenia limitu czasu wystąpienia do 10 minut.
§ 18. Jeżeli na obrady zapraszani są przedstawiciele organizacji, instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad sesji, powyższe sprawy rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Przewodniczący obrad może w dyskusji udzielić głosu przedstawicielom zainteresowanych instytucji w celu złożenia wyjaśnień lub informacji.
§ 19. 1. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winne one być sformułowane jasno i zwięźle.
2. W miarę możliwości Burmistrz lub upoważniona inna osoba udziela odpowiedzi na interpelacje na trwającej sesji, w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi albo gdy radny stwierdzi, że nie jest ona wyczerpująca - odpowiedź powinna być udzielona pisemnie w terminie 14 dni.
3. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem.
4. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad następnej sesji.
§ 20. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam (numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Krasnobrodzie”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§21. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rady - Rada jest związana uchwałami podjętymi podczas tej sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie.
§22. 1. Pracownik Urzędu z każdej sesji sporządza protokół z przebiegu obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
3. Wyciągi z protokołów wraz z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zakończenia sesji tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do realizacji określonych zadań.
4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu oraz na każdej następnej sesji przed rozpoczęciem obrad.
5. Radni biorący udział w sesji mogą, nie później niż do dnia rozpoczęcia następnej sesji po udostępnieniu protokołu z sesji, zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu. O uwzględnieniu poprawki decyduje Przewodniczący Rady.
6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdza podpisem Przewodniczący Rady lub prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady oraz pracownik Urzędu.
§ 23. Obsługę sesji (wysyłanie zawiadomień na sesję, protokołowanie, sporządzanie wyciągów z protokołów, przekazywanie uchwał do realizacji ) sprawują wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu.
§ 24. 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady,
4) odnotowane przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, teksty zgłoszonych jak też uchwalonych wniosków, interpelacji, a nadto odnotowanie faktów udzielenia odpowiedzi na
interpelacje,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokoły numeruje się kolejnymi liczbami rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
Rozdział 5.
UCHWAŁY
§ 25. Sprawy rozpatrywane na sesjach, Rada Miejska rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, odnotowanych
w protokole sesji.
§26. 1. Uchwały Rady winny być redagowane w sposób zgodny z techniką legislacyjną.
2. Uchwały Rady wraz z załącznikami podpisuje przewodniczący obrad.
3. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (liczbami rzymskimi), kolejny numer uchwały (liczbami arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
§ 27. 1. Oryginały uchwał Burmistrz ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.
2. Kopie uchwał kompletuje się w odrębnej teczce stanowiącej zbiór z przeznaczeniem do wglądu.
3. Kopie uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.
§ 28. Burmistrz przedkłada Wojewodzie Lubelskiemu uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
§ 29. Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.
Rozdział 6.
KOMISJE RADY
§ 30. Komisje działają w składzie co najmniej 3 osobowym tj. przewodniczący i dwaj członkowie.
§ 31. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji.
3. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
§32. 1. Komisje Rady wykonują czynności opiniodawcze, doradcze oraz analityczno- kontrolne. Czynności te mogą dotyczyć całego zakresu spraw przekazanych do kompetencji komisji.
2. Komisje są uprawnione do:
1) wizytowania obiektów lub jednostek organizacyjnych,
2) uzyskania informacji od Burmistrza oraz pracowników Urzędu,
3) opiniowania spraw przekazanych pod obrady komisji.
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie oraz projektów uchwał.
4. Stanowisko Komisji przedstawia Radzie podczas sesji jej Przewodniczący.
§ 33. 1. Obsługę administracyjną komisji prowadzi wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu.
2. Przez obsługę administracyjną rozumie się:
1) wysyłanie zawiadomień na posiedzenia wraz z porządkiem obrad, przy czym terminy posiedzeń Przewodniczący Komisji ustala z pracownikiem z takim wyprzedzeniem, aby Urząd mógł we właściwy sposób zabezpieczyć obsługę posiedzenia,
2) protokołowanie
3) przekazywanie wniosków, po przyjęciu przez Radę za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do właściwych osób lub jednostek.
Rozdział 7.
RADNI
§ 34. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
§ 35. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pismo wyjaśniające na ręce Przewodniczącego Rady lub komisji.
§ 36. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami przez odbywanie spotkań i informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie.
§ 37. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć oraz podpisane przez Przewodniczącego Rady.
§ 38. 1. Burmistrz udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
2. Radni mogą zwracać się do Rady bezpośrednio na sesji we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
Rozdział 8.
TRYB GŁOSOWANIA
§39. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że wniosek lub kandydatura przechodzą tylko wtedy, gdy ilość głosów „za” jest co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
§40. 1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia ąuorum.
2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Rady.
§ 41. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego
3. Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały,
2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały bez poprawek
3) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub punktów, według
kolejności w uchwale:
a) w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie,
b) w przypadku zgłoszenia do tego samego paragrafu czy punktu kilku poprawek jako pierwszą poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą: o kolejności głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady,
c) poprawki pociągające za sobą zmiany w innych przepisach poddaje się pod głosowanie
łącznie.
4) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych
poprawek.
4. Reasumpcja uchwały jest dopuszczalna tylko w trakcie tego samego posiedzenia Rady wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio podjętej uchwale lub w przypadku stwierdzenia oczywistej pomyłki w liczeniu głosów.
5. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego obrad, licząc oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się” sumując je i porównując z listą obecności na sesji nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania jawnego.
§42. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku: wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Za każdym razem Rada ustala sposób głosowania, natomiast głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania, zaś Przewodniczący Rady informuje czy wybór lub inna czynność została dokonana.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.
7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.
§ 43. 1. Przewodniczący Rady po zgłoszeniu przez radnego wniosku, przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44. Przewodniczący Rady Miejskiej zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Wróć do „Ważne dokumenty samorządowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości