Statut Gminy Krasnobród

Obrazek
krasnobludek
Administrator
Posty: 384
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Statut Gminy Krasnobród

Postautor: krasnobludek » 01 lip 2017, 10:35

Załącznik do Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 22 listopada 2016 r.

Statut Gminy Krasnobród
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1.1. Mieszkańcy Gminy Krasnobród tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Siedzibą władz Gminy jest miasto Krasnobród.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 124,85 km2.
4. Herbem Gminy jest złota majuskulna litera „K” w polu czerwonym tarczy. Wzór herbu określa uchwała Nr XXVIII/192/93 Rady Gminy w Krasnobrodzie z dnia 9 maja 1993 r. w sprawie herbu gminy Krasnobród.
§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium miasta i gminy
Krasnobród
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krasnobrodzie,
3. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krasnobrodzie,
5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krasnobrodu.
Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Gminy
§ 3. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczności lokalnej.
§ 4. 1. Gmina wykonuje zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.).
2. Ustawy określają, które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy.
§5. 1. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 1 do Statutu.
§ 6. 1. Statuty jednostek organizacyjnych są nadawane przez Radę, chyba że przepis ustawy szczególnej stanowi inaczej.
2. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzenia tym majątkiem.
3. Zatrudnienie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Burmistrza.
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy
§7. 1.0 sprawach objętych zakresem działania samorządu gminnego stanowią mieszkańcy
Gminy.
2. Mieszkańcy Gminy korzystają ze swoich uprawnień bezpośrednio w drodze wyborów Burmistrza, referendum, a także za pośrednictwem organów Gminy.
3. Z dokumentami dotyczącymi działalności organów Gminy obywatele mają prawo zapoznać się w godzinach pracy Urzędu w obecności upoważnionych pracowników. Nie podlegają ujawnieniu informacje podlegające ochronie na podstawie ustaw, a w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 8. 1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.
3. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
4. Tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.
§ 9. 1. Organami Gminy są: Rada Miejska w Krasnobrodzie oraz Burmistrz Krasnobrodu.
2. Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 10. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której między innymi należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
§ 11. 1. Rada składa się z 15 radnych wybranych w głosowaniu powszechnym przez mieszkańców Gminy.
2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa Kodeks wyborczy.
§ 12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że wstęp na salę mają wszyscy zainteresowani.
§ 14. Inicjatywa podjęcia określonej uchwały przysługuje:
1. co najmniej 5 radnym,
2. klubowi radnych,
3. komisji Rady,
4. Burmistrzowi
§ 15. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
2. Przewodniczący jest zobowiązany umieścić projekt uchwały, o której mowa w § 15 pkt 1-3 w porządku obrad najbliższej sesji, z zastrzeżeniem, że uchwała wpłynęła do Przewodniczącego Rady i Burmistrza najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczenia przez Przewodniczącego sesji Rady.
3. W przypadku złożenia uchwały w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 Przewodniczący zobowiązany jest do umieszczenia projektu uchwały na najbliższej kolejnej sesji Rady.
4. Projekt uchwały powinien być uzasadniony. W szczególności winna być wskazana potrzeba podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
§ 16. Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej przeprowadzenia został szczegółowo określony w regulaminie Rady, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu.
§17. 1. Poza Komisją Rewizyjną powołuje się następujące komisje stałe:
1) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - do zakresu działania której należą sprawy:
a) rozwoju gospodarczego gminy,
b) planowania przestrzennego,
c) inwestycji gminy,
d) gospodarki nieruchomościami,
e) budżetu i finansów gminy.
2) Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych - do zakresu działania której należą
sprawy:
a) zdrowia,
b) pomocy społecznej
c) oświaty
d) kultury i kultury fizycznej.
3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska do zakresu działania, której należą sprawy:
a) ochrony środowiska,
b) rolnictwa
2. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy, określa Rada w uchwale powołującej
komisje.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej komisji zwołuje Przewodniczący Rady w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust.2.
4. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji spośród członków komisji w formie uchwały.
5. Komisje pracują według regulaminów zatwierdzonych przez Radę.
6. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 18. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 3 do Statutu.
§ 19. Do zadań komisji stałych należy:
1. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli,
3. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie kompetencji komisji.
§ 20. Komisje podlegają Radzie, której przedstawiają na pierwszej sesji w danym roku kalendarzowym roczny plan pracy oraz składają sprawozdania z działalności komisji na ostatniej sesji w danym roku kalendarzowym.
§21. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 5 radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
§22. 1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.
3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.
5. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
6. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia lokale niezbędne dla zebrań i działalności klubu.
§ 23. Radni winni współdziałać z jednostkami pomocniczymi Gminy i informować mieszkańców o poczynaniach władz samorządowych.
§ 24. Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym,
radny może:
1. domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców,
2. żądać pomocy od Burmistrza w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo - gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
§ 25. Rada w drodze uchwały ustala zasady przyznawania oraz wysokość diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla:
1. radnych
2. przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów .
§ 26. Za obsługę Rady, komisji oraz radnych odpowiedzialny jest Burmistrz.
§ 27. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
§ 28. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Bunnistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej przez niego.
3. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Burmistrza, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
§ 29. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
§ 30. 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw , o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwal w tych sprawach,
2) określanie sposobu wykonania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
7) przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
8) współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
10) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych,
11) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,
12) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Bunnistrza lub Sekretarzowi Gminy.
4. W realizowaniu zadań własnych Gminy, Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.
§ 31. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw określających status Burmistrza.
§ 32. Burmistrz przyjmuje interesantów w ustalonych dniach i godzinach zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.
§ 33. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Burmistrza obowiązków, Zastępca Burmistrza sprawuje funkcję Burmistrza.
§ 34. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1. wyboru - Burmistrz,
2. powołania - Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy
3. umowy o pracę - pozostali pracownicy.
§ 35. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
§ 36. Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.
Rozdział 4.
Jednostki pomocnicze Gminy, zasady tworzenia.
§ 37. O utworzeniu, łączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej lub zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały po konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, biorąc pod uwagę naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne.
§ 38. 1. Miasto Krasnobród składa się z następujących osiedli: Podzamek, Podklasztor i Krasnobród Centrum.
2. Gmina składa się z następujących sołectw:
1) Borki
2) Dominikanówka
3) Grabnik
4) Hucisko
5) Hutki
6) Hutków
7) Kaczórki
8) Majdan Mały
9) Majdan Wielki
10) Malewszczyzna
11) Nowa Wieś
12) Potok Senderki
13) Stara Huta
14) Szur
15) Wólka Husińska
16) Zielone.
3. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 i 2 sprawuje Rada.
4. Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wydzieloną i oznaczoną część mienia komunalnego, którą jednostka pomocnicza zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z tego źródła dochodami w zakresie i na zasadach określonych w statucie jednostek pomocniczych.
5. Jednostka pomocnicza nie może podejmować w stosunku do będącego w jej dyspozycji mienia komunalnego takich czynności jak: zbywanie, obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, czynienie darowizn, a więc czynności mających istotne znaczenie dla bytu prawnego mienia komunalnego.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 39. Zmian Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Wróć do „Ważne dokumenty samorządowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości