Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Obrazek
krasnobludek
Administrator
Posty: 384
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Postautor: krasnobludek » 10 mar 2018, 18:06

GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 Maja 36
22-440 KRASNOBRÓD
SG.2110.1.2018
BURMISTRZ KRASNOBRODU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (07.03.2018 r.)
Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieniem
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:
I. Wymagania niezbędne:
® obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust .2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902.),
• wykształcenie wyższe o kierunku - prawo
® pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
® brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
® nieposzlakowana opinia,
II. Wymagania dodatkowe:
® znajomość regulacji prawnych z zakresu:, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy - Kodeks cywilny, ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
® komunikatywność, odporność na stres,
® prawo jazdy kat. B,
® znajomość obsługi komputera.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem gminnym.
Ustalanie opłat adiacenckich.
® Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym obiektów
administracyjnych Urzędu.
® Nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych.
Przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji mienia.
Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.
« Prowadzenie spraw związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym, najmem lokali
mieszkalnych, użytkowych oraz dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
® Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie gruntów położonych na terenie gminy.
Współpraca z Powiatem Zamojskim w zakresie ewidencji gruntów
® Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką mieniem zleconych przez Burmistrza.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu pracy,
® list motywacyjny,
® kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
(kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów),
® kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
© oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
© zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
® zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń biurowych, w tym komputera powyżej 4 godzin
praca w siedzibie Urzędu i poza siedzibą,
bezpośredni kontakt z interesantami,
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród - z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem” w terminie do 19 marca 2018r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
VII. Inne informacje:
Osoby , które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6607691.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://iimkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922/ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych / t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.902 /.”
BURMISTRZ
KRASNOBRODU

Wróć do „Informacje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość