Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród

Obrazek
krasnobludek
Administrator
Posty: 384
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród

Postautor: krasnobludek » 04 lip 2017, 17:28

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród

UCHWAŁA NR V/26/15
RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Krasnobród
Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1-
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród określone w załącznikach do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,

Wstęp
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U nr 2010 r.j nr 234, poz,1536 z późn, zm.) - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U, 2003 nr 80 poz.717).. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz 1658). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2004 r, nr 99, poz. 1001 z późn zm.). Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 roku, nr 64, poz. 593).
§1-
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród
1. Określa się formy i sposób przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krasnobród w sposób inny, niż w drodze referendum lokalnego.
2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum lokalnego określają przepisy odrębne.
3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Krasnobród przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w ustawach oraz w sprawach uznanych za ważne dla gminy.
§2.
1, Celem konsultacji jest możliwie najpełniejsze informowanie mieszkańców gminy oplanowanych do realizacji zadaniach, zapoznanie z dokumentami oraz pozyskanie opinii, informacji i sugestii mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy.
2. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny,
2) lokalny dotyczący mieszkańców pojedynczego sołectwa lub kilku sołectw,
3) środowiskowy dotyczący określonych grup społeczno- zawodowych lub innych podmiotów.
4) uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krasnobród posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze.
§3.
1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone z inicjatywy:
1) Burmistrza Krasnobrodu,
2) Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
3) Stałych Komisji Rady Miejskiej,
4) Grupy co najmniej 20% mieszkańców Gminy Krasnobród, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji,
2) propozycję terminu i zasięg terytorialny,
3) propozycję formy konsultacji,
4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony przez mieszkańców Gminy Krasnobród, oprócz wymagań określonych w § 3 ust.2 powinien ponadto zawierać:
1) wskazanie osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z organem gminy,
2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich nazwiska, imiona, adresy, numery PESEL i podpisy.
4, Burmistrz Krasnobrodu informuje wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia.
5. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest niekompletny, Burmistrz Krasnobrodu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wzywa osoby upoważnione do kontaktów we wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
6, Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.
§4-
1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Krasnobrodu w formie zarządzenia. Odmowa przeprowadzenia konsultacji wymaga uzasadnienia.
2. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych został rozpatrzony odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia zarządzenia o jego odmownym rozpatrzeniu.
3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wydane przez Burmistrz Krasnobrodu zawiera:
1) cel/ przedmiot konsultacji społecznych,
2) obszar Gminy Krasnobród, na terenie którego realizowane będą konsultacje,
3) termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia konsultacji,
4) formy, w których realizowane będą konsultacje,
5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji,
6) inne niezbędne dla prawidłowego przebiegu konsultacji zapisy.
4. Informacja o planowanych konsultacjach będzie zamieszczana na stronie internetowej Gminy Krasnobród, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych konsultacjami.
§5.
1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) skierowanie do mieszkańców gminy ankiet z pytaniem lub propozycją wariantowych rozwiązań,
2) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznych, z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców,
3) zorganizowania spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami,
4) składania opinii, uwag lub odpowiedzi drogą elektroniczną,
5) publikacja tematu objętego konsultacjami na stronie internetowej Gminy Krasnobród, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z formularzem umożliwiającym wyrażanie opinii,
6) panelu obywatelskiego,
7) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.
2. Dopuszczalne jest łączenie form konsultacji dla jednej sprawy objętej konsultacjami.
3. Jeżeli konsultacje społeczne polegają na wyborze jednego z przedstawionych rozwiązań, uczestnik konsultacji powinien mieć możliwość wyboru również opcji „żadne z powyższych rozwiązań” lub „wstrzymuję się od zabrania głosu”, stosownie do przedmiotu konsultacji.
4. Burmistrz może powierzyć przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom profesjonalnie zajmującym się badaniem opinii publicznej, określając zasady ich udziału w konsultacjach społecznych.
5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się może z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
6. Konsultacje społeczne mogą trwać nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż 60 dni.
§6-
1, Burmistrz Krasnobrodu jest zobowiązany zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.
2. Koszty powstałe w związku z przeprowadzaniem konsultacji społecznych są pokrywane z budżetu Gminy Krasnobród.
§7-
1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§8.
1, Burmistrz Krasnobrodu przedstawia wyniki konsultacji społecznych zawierające w szczególności zestawienie wniesionych uwag i opinii oraz swoje stanowisko w przedmiocie prowadzonych konsultacji najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych , w następujący sposób:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
3) w formie ustnej na najbliższej, po przeprowadzeniu konsultacji, sesji Rady Miejskiej,
4) na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Formularz zgłaszania uwag

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Narzędzia / wzorce działań
1, Konsultacje odbywają się w formach dostępnych dla zainteresowanych i dostosowanych do lokalnych zwyczajów. Mają gwarantować udział i poczucie sprawstwa wszystkim obywatelom i ich organizacjom. Samorządy tworzą procedury i standardy konsultacji w dialogu z zainteresowanymi.
2, Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych. Konsultacje obejmują formy tradycyjne: prezentowanie projektów działań i regulacji prawnych na stronach internetowych, dostarczanie ich drogą elektroniczną i tradycyjną, ale obejmują również formy bardziej innowacyjne, które w większym stopniu angażują obywateli w deliberację i umożliwiają osobisty kontakt, np.: Sądy obywatelskie - raz w roku z udziałem obywateli reprezentujących różne grupy społeczne i ekspertów, którzy prezentują funkcjonowanie lokalnych polityk i ich najważniejszych aspektów. Grupy fokusowe - z udziałem odbiorców usług publicznych. Mają wesprzeć identyfikacje dopasowania usług do potrzeb różnorodnych odbiorców, również tych, którzy z powodu nierównego położenia lub niedostosowania obecnych usług, w mniejszym stopniu lub w ogóle z nich nie korzystają Rada młodzieży — ma przedstawić glosy młodzieży w zakresie wykorzystania budżetu na cele związane z aktywnością młodych ludzi. Rada seniorów - grupa doradcza. Formułuje opinie dotyczące dopasowania usług publicznych do potrzeb osób starszych i sędziwych. Rada badan społecznych - zespół wyspecjalizowanych urzędników, radnych, obywateli, ekspertów, który wypracowuje metody badań jakości życia w lokalnej społeczności. W skład zespołu powinna wchodzić osoba z kompetencjami badania i diagnozowania nierówności społecznych. Obywatelska rada ds. przestrzeni publicznej - planowanie partycypacyjne. Opracowuje mechanizm budowania wizji zagospodarowania przestrzeni oraz włączania obywateli w deliberację wokół konkretnych decyzji lokalizacyjnych. Panele obywatelskie - dotyczące kluczowych wyzwań stojących przed lokalną społecznością w kluczowych politykach, sposobem zarządzania, budowaniem adekwatnych usług publicznych dla obywateli.
3. Wyniki konsultacji społecznych są opracowywane, a następnie publikowane, Procedura konsultacji przewiduje prezentację stanowisk, odpowiedzi na zgłoszone kwestie. Autorzy konsultowanych dokumentów uzasadniają przyjęcie bądź odrzucenie zgłaszanych uwag. Wyniki Publikowane na stronach internetowych samorządu, na portalach internetowych dla organizacji pozarządowych oraz udostępniane w siedzibie JST, Samorząd tworzy stronę internetową poświęconą konsultacjom społecznym.
4. Sposób prowadzenia konsultacji jest poddawany okresowej ewaluacji i w jej wyniku doskonalony. Procedura prowadzenia konsultacji zawiera termin i metody prowadzenia ewaluacji oraz sposób wdrażania rekomendacji.
* Uwaga : "Treść uwagi, propozycja zmiany" może zostać zgłoszona w formie elektronicznej, pocztą,
telefonicznie, osobiście.

Wróć do „Ważne dokumenty samorządowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość