Protokoł z przebiegu XXXII sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 22.12.2017 r.

krasnobludek
Administrator
Posty: 365
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Protokoł z przebiegu XXXII sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 22.12.2017 r.

Postautor: krasnobludek » 15 lut 2018, 16:44

Protokół Nr XXXII/2017

z przebiegu XXXII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie przeprowadzonej w dniu 22 grudnia 2017r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury w godzinach od 14 00 do 17 2S.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności stanowi zał. Nr 1):
1. Borek Bernadeta
2. Cieplak Dariusz
3. Cios-Mairot Radosław
4. Gancarz Mirosław
5. Dziura Mieczysław
6. Gęśla Krzysztof
7. Mazurek Wiesław
8. Mierzwa Maria
9. Najda Wiesław
10. Przytuła Jacek
11. Sachajko Piotr
12. Skóra Tomasz
13. Umiński Gabriel
14. Wyrostkiewicz Roland
15. Żurakowski Wojciech
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Burmistrz - Kazimierz Misztal
2. Wicestarosta Powiatu Zamojskiego - Kazimierz Mielnicki
3. Zastępca Burmistrza - Janusz Oś
4. Sekretarz Gminy - Kazimierz Gęśla
5. Skarbnik Gminy - Elżbieta Nowak
6. Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu Miejskiego (lista obecności stanowi zał. Nr 2).
7. Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi zał. Nr 3).
8. Pan Miłosz Banasiewicz przedstawiciel firmy EMSystem.
Przewodniczący Rady przed rozpoczęciem obrad sesji powitał przedstawicieli społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Krasnobrodzie wraz z nauczycielem p. J.Jabłońskim. Uczniowie ZS w Krasnobrodzie, złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Radnym złożyli życzenia imienne wręczając im z tej okazji świąteczne kartki.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor ZS w Krasnobrodzie, uczniom i Panu Jabłońskiemu za złożone życzenia, przekazując młodzieży upominek w formie słodyczy. Przewodniczący również złożył świąteczne życzenia dla młodzieży jak i całego grona nauczycielskiego. Podziękował Pani Dyrektor KDK za przygotowanie świątecznej dekoracji sali, co pozwoli na odbycie sesji w świątecznej atmosferze.
Do punktu 1
Przewodniczący Rady Pan Roland Wyrostkiewicz otworzył XXXII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się
14 radnych, co stanowi quorum umożliwia przeprowadzenie obrad i podejmowanie prawomocnych decyzji. Poinformował, że jest to ostatnia sesja w 2017 roku i po sesji około godz. 16.30 planowany jest wspólny opłatek. Powitał wszystkich przybyłych na sesję, p. Józefa Zdybią filmującego sesje Rady Miejskiej oraz wszystkich internautów, którzy oglądają sesję. Powitał również Pana Miłosza Banasiewicza przedstawiciela firmy EMSystem, który przybył na dzisiejszą sesję aby udzielić komentarza do projektu uchwały ws. uchwalenia zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród.
Do punktu 2
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród,
2) ws. przystąpienia Gminy Krasnobród do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
3) ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
4) ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
5) ws. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową,
6) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
8) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
9) ws. uchwały budżetowej na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad:
„za głosowało" - 12
„przeciw" - 2
„wstrzymało się " - 0
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Przewodniczący stwierdził, przyjęcie porządku obrad.
Do punktu 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie był do wglądu w biurze Rady.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji:
„za głosowało" - 14
„przeciw" - 0
„wstrzymało się " - 0
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska przyjęła protokół z XXXI sesji.
Do punktu 4
Przewodniczący przypomniał, że tak jak ustaliliśmy proponuje by skład komisji liczył 3 radnych.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych:
1. Żurakowski Wojciech
2. Gancarz Mirosław
3. Cieplak Dariusz
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za" głosowało 14 radnych. Rada powołała Komisję Uchwał i Wniosków w powyższym składzie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Do punktu 5
W tym punkcie Burmistrz Kazimierz Misztal przedstawił informację z pracy w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że oprócz codziennej pracy w Urzędzie Miejskim zajmował się następującymi sprawami oraz uczestniczył w spotkaniach:
10 listopada nastąpiło bakteriologiczne zanieczyszczenie wodociągu, a w związku z tym nastąpiła szybka akcja oczyszczenia bakterii z grupy coli pochodzących z sieci. Informacje do mieszkańców i wprowadzanie w błąd. W związku z tą sytuacją niezbędny będzie montaż jonizatorów w hydroforni. Burmistrz zwrócił uwagę, że informacje, które otrzymała gmina z Sanepidu z Zamościa nie pokrywały się z informacjami, które otrzymali prowadzący działalność, ponieważ część instytucji w Krasnobrodzie takie informacje otrzymała od Sanepidu z Lublina wcześniej niż gmina. Burmistrz zaapelował o współpracę z Krasnobrodzkim ABC, aby się wzajemnie informować i nie wprowadzać niepotrzebnie mieszkańców w błąd.
11 listopada odbyło się Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Burmistrz zaprosił na spotkanie organizacyjne w dniu 28.XII.2017 do KDK na godz. 17.00 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Święta Niepodległości.
13 listopada odbyły się konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie złożonego wniosku na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji - termin oceny formalnej został przesunięty do 31 stycznia 2018 roku.
15 listopada gościliśmy w Krasnobrodzie na wyjazdowym posiedzeniu członków Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, którzy odwiedzili Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie. Rozmawiali o problemach i potrzebach związanych z lecznictwem uzdrowiskowym i wsparciem dla grup seniorów.
20 listopada odbyło się spotkanie z dyrektorem PGE w Zamościu w sprawie wspólnych inwestycji w 2018r. oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - szczególnie w Grabniku.
23 listopada Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w UG Zamość dotyczącym grupy zakupowej energii. Ostatecznie nie przystąpiliśmy do tej grupy.
24 listopada odbyło się spotkanie z wykonawcą i inspektorem nadzoru w/s remontu świetlicy wiejskiej w Hutkowie. Prace są już zakończone a efekty można zobaczyć na miejscu.
27 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyła się konferencja dotycząca wspólnej polityki miejskiej.
29 listopada odbyło się szkolenie zorganizowane przez RLGD dla beneficjentów. Z gminy Krasnobród nikt nie uczestniczył w tym szkoleniu i nikt nie będzie ubiegać się o wsparcie na założenie lub rozwój działalności gospodarczej.
1 grudnia odbył się odbiór wykonanego oświetlenia I etapu ul. Giętki i Andersa. W kolejnym etapie planuje się dostawić lampy tam gdzie to będzie potrzebne.
3 grudnia w KDK odbyły się badania i wykłady w ramach Narodowego Programu Zdrowia prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy w Lublinie.
4 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu RLGD. Wniosek naszej gminy został pozytywnie oceniony przez Radę RLGD i skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
5 grudnia odbyła się Gala inicjatyw społecznych i 15- lecie Zamojskiego Klubu Wolontariusza. Przyznano nagrodę dla Stowarzyszenia „Zielona Knieja" ze Starej Huty.
9 grudnia wraz z wolontariuszami ZS w Krasnobrodzie Burmistrz brał udział w finale akcji „Szlachetna Paczka". Podziękował wolontariuszom i darczyńcom. Wspomniał, że jedni przyjechali aż z Rybnika aby tutaj przywieźć paczkę.
12 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się spotkanie na temat środków na działania pro-społeczne oraz informacja o wykonaniu programu w woj. lubelskim.
14 grudnia Burmistrz uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym dla osób zainteresowanych pracą w powoływanej spółdzielni socjalnej.
15 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej LZS, na którym odebrał podziękowania za organizację Powiatowych Zawodów LZS. W 2018 r. zawody zostaną rozegrane pod koniec czerwca w Miączynie.
19 grudnia została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia gabinetu pielęgniarki w Zespole Szkół w Krasnobrodzie.
Burmistrz poinformował, że zostały złożone kolejne wnioski: pierwszy na rewitalizację do RPO WL, drugi na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego do PROW za pośrednictwem LGD Nasze Roztocze.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym od XXXI do XXXII sesji:
Uczestnictwo Przewodniczącego w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej:
28 listopada posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej.
4 grudnia posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
12 grudnia posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
18 grudnia posieczenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Uzdrowiskowej.
Uczestnictwo Przewodniczącego w wydarzeniach i uroczystościach:
11 listopada brał udział w 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
30 listopada brał udział w wernisażu wystawy fotograficznej J.Kapeckiego „Roztoczańskie pasma" w Zwierzyńcu.
18 grudnia spotkanie opłatkowe w WTZ w Dominikanówce.
20 grudnia spotkanie opłatkowe w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
21 grudnia spotkanie opłatkowe w ZS w Krasnobrodzie.
Pełnione dyżury przez Przewodniczącego w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie: 14, 21, 28 listopad br., 5,12,19 grudnia br.
Burmistrz K.Misztal uzupełnił złożoną informacje, iż w dniu wczorajszym otrzymaliśmy wiadomość z Ministerstwa Środowiska, dotyczącą udziału naszej gminy w pilotażowym programie gospodarki odpadami. Po nowym roku zostanie podpisane porozumienie w NFOŚ. Wspomniał również, że odbędzie się spotkanie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska celem przedyskutowania naszych propozycji i wyrażenia opinii w tym temacie.
Do punktu 6
Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie zadawane są pytania, na które odpowiedzi będą udzielane pod koniec sesji.
Radna B.Borek powiedziała, że w związku z ukazaniem się filmiku w Internecie czuje się zobowiązana aby zabrać głos w tej sprawie. Nadmieniła, że skieruje również pytania do Pana Burmistrza. Dalej powiedziała, że nie będzie wszystkiego opowiadać, ale chciałaby zasygnalizować pewne fakty ponieważ sformułowanie, które znalazło się w tym filmiku „ dwie radne i dwie ławeczki" jest trochę nie w porządku i wymaga komentarza.
Zaczęła od tego, że z poprzedniej kadencji odziedziczyliśmy rekordowy dług, kilka niezałatwionych spraw, które oparły się o Sądy, wykupienie gruntu na ścieżkę rowerową na Podklasztorze, czy inne sprawy. Nadmieniała, że dzisiaj nikt o tym nie mówi, a chciałaby do tego się odnieść. Ponadto wspomniała, że w obecnej kadencji, pomimo tak dużego zadłużenia inwestycje były prowadzone.
Dalej radna B.Borek powiedziała, że wszystkie sprawy są jej bliskie ale jest radną na Podklasztorze, dlatego też odniesie się do osiedla Podklasztor. Poinformowała
0 zrealizowanych tam inwestycjach jak: wykonanie chodnika na ul. Spokojnej, AI.NMP
1 częściowo na ul. Tomaszowskiej, wykonaniu oświetlenia na ul. Łąkowej i Słonecznej, wykupie niezbędnych gruntów czy ciągnąca się już dość długo sprawa ul. Konopnickiej. Zapytała Burmistrza, na jakim etapie rozstrzygnięcia jest trwający konflikt na ul. Konopnickiej.
Przewodniczący Rady przypomniał radnej o pięciominutowym czasie wypowiedzi.
Kontynuując wypowiedź radna B.Borek powiedziała o ul. Sobieskiego i o wykupieniu gruntów i planowanym do wykonania projekcie oświetlenia tej ulicy w przyszłym roku. Poprosiła o informację na temat planowanego zakresu prac.
Wspomniała, że największą inwestycją na Podklasztorze była budowa drogi powiatowej, która właśnie przebiega przez Podklasztor. Poprosiła o informację dotyczącą zakresu pomocy gminy w budowie tej drogi. Przy tej okazji podziękowała Panu Burmistrzowi za wykonanie chodnika w kierunku Krasnobrodu.
Następnie wspomniała o złożonym wniosku na kanalizację i programie rewitalizacji. Nadmieniła, że za mało jest informacji na ten temat. Dobrze byłoby aby takie informacje mieszkańcom przekazywać na bieżąco.
Radna B.Borek skierowała słowa do Pana redaktora J.Zdybią, że dziwi się że takie filmiki emituje ponieważ Pan Korzeniowski wypowiadał się na ul. Królowej Marysieńki, gdzie w programie rewitalizacji w pierwszej kolejności planowana jest budowa tej ulicy. Stał przy drodze powiatowej i ani słowa nie powiedział, że jest wybudowana tak piękna droga powiatowa.
Przewodniczący po raz kolejny przypominał radnej o czasie wypowiedzi, iż zasady obowiązują wszystkich.
Kończąc wypowiedź radna powiedziała, że każdy ma prawo do krytyki, ale aby to była prawda obiektywna, a nie tendencyjna. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na zadane przez nią pytania.
Następnie głos zabrała radna M.Mierzwa. Powiedziała, że przysłuchiwała się wypowiedzi radnej B.Borek i chciałaby ją uzupełnić. Zwróciła się do Pani Skarbnik z zapytaniem, a w ogóle to poprosiła, aby Pani Skarbnik przygotowała pisemną informację na temat poniesionych nakładów finansowych na osiedlu Podklasztor na inwestycje, o których była mowa. Powiedziała, że jest to bardzo ważna sprawa, bo wiele zostało zrobione, a pokazano, że się nic nie dzieje. Poprosiła, aby w przygotowanej informacji była zawarta sprawa wykonania projektu rewitalizacji osiedla Podklasztor, projektu kanalizacji, budowy chodnika na ul.Tomaszowskiej w kierunku Krasnobrodu i inne prowadzone działania.
Radna M.Mierzwa podziękowała Panu Burmistrzowi, władzom i radnym za to, że jako priorytet wybrali budowę drogi powiatowej Jacnia - Krasnobród, a mogli wybrać inną drogę gminną. Wówczas nie byłoby tej pięknej drogi.
Następnie zapytała Pana Burmistrza o prowadzone działania w kierunku rozwoju Krasnobrodu, o koszt budowy chodnika na ul. Tomaszowskiej (gdyż o takie informacje pytają mieszkańcy). Kolejnym tematem poruszonym i nurtującym radną to trwający konflikt na ul. Konopnickiej. Wspomniała, że od dłuższego czasu władze miasta podejmują próby rozwiązania tego konfliktu, którego powodem jest nie uregulowana sprawa własności drogi dojazdowej. W związku z tym zapytała jaki jest obecny stan, jakie są plany i kiedy nastąpi rozwiązanie tej sprawy?
Odnośnie parku na Podklasztorze powiedziała, że ławeczki powinny tam być, ale usytuowane w miejscu pozwalającym na zachowanie powagi tego miejsca. O to pytają pielgrzymi przybywający do Sanktuarium. Poprosiła również o udzielenie odpowiedzi na temat planów zagospodarowania parku im. Ks. K.Wojtowicza (zacnego proboszcza, który zasłużył się dla społeczności), bo park jest centrum Podklasztoru.
W odniesieniu do redaktora Pana J.Zdybią powiedziała, że jest on historykiem z wykształcenia i zamiłowania, często słucha jego wypowiedzi i wywiadów bogatych w treści. Mając na uwadze, że dokumentuje on historie Krasnobrodu, zapytała dlaczego nie udokumentował uroczystości 11 Listopada Święta Niepodległości i co było tego powodem.
Pytając, czy potrzeba było jakiegoś zaproszenia, bo szkoda, że nie ma tej uroczystości nagranej.
Dalej powiedziała, że inną sprawą jest temat tych filmików nakręconych o drogach z naszej gminy. Chciała zauważyć, że jaki jest stan dróg gminnych wszyscy wiemy i nie wie, jaki cel chciał osiągnąć pokazując te drogi, Kierując słowa do Pana J.Zdybią powiedziała, że przecież on jako osoba, która filmuje sesje doskonale wie, jakie poczynania są prowadzone i dlaczego podejmowane są takie decyzje dotyczące budowy dróg. Jej zdaniem nieuczciwe jest pokazywanie takich filmików. Poprosiła o odpowiedź- jakim kierunkiem i celem się kierował to nagrywając, tym bardziej, że jest mieszkańcem naszej gminy promocja gminy tu nie zadziałała. Poprosiła, aby odnieść się do zadanych przez nią pytań.
Radny P.Sachajko powiedział, że w ubiegłym roku prosił aby na stronie internetowej gminy utworzyć zakładkę dotyczącą prowadzonych inwestycji. Mówił już o tym wcześniej, ale jak dotychczas nie udało się tego zrealizować. Mając taką zakładkę można by wówczas zamieszczać na bieżąco informacje dot. realizowanych inwestycji wraz ze zdjęciami. Wspomniał o remoncie remizy OSP w Hutkowie, budynku straży OSP w Krasnobrodzie, czy inwestycjach energetycznych.
Radny W.Żurkowski zapytał Pana Burmistrza w jakim zakresie planowana jest modernizacja budynku KDK. Chodziło mu o możliwość dostosowania KDK dla osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy niepełnosprawni nie mają możliwości skorzystania z tego budynku. Dalej powiedział, że jest radnym drugą kadencję, a z tego co pamięta również radny M.Gancarz, D.Cieplak, radna B.Borek i M.Dziura poczuł się źle ze stwierdzeniem, które padło że zadłużyliśmy gminę. Dodając powiedział, że popatrzmy ile środków zewnętrznych było pozyskanych, a to wszystko wiązało się z zabezpieczeniem środków własnych, które były wymagane aby te inwestycje powstały.
Przewodniczący Rady zapytał Pana Burmistrza w jakim terminie powstanie spółdzielnia socjalna.
Radny J.Przytuła zapytał kiedy będzie wykonane oświetlenie w Kaczórkach.
Do punktu 7
W tym punkcie nikt nie zabierał głosu.
Do punktu 8
W punkcie tym podejmowane były uchwały.
81. Uchwała Nr XXXII/218/2017 ws. Uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Miłosza Banasiewicza przedstawiciela firmy EMSystem. Pan M.Banasiewicz udzielił komentarza do projektu uchwały informując, że przedstawiony projekt uchwały stanowi zamknięcie procesu zmian studium rozpoczętego uchwałą z 10 lutego 2016r. Poinformował o procedurze i prowadzonych uzgodnieniach z instytucjami w tym zakresie oraz, że podjęcie uchwały otworzy możliwość podejmowania oczekiwanych przez społeczeństwo opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Następnie korzystając z rzutnika omówił przedłożony projekt uchwały.
Radny P.Sachajko zapytał Pana M.Banasiewicza, czy może on określić czas jaki będzie potrzebny do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan M.Banasiewicz odpowiedział, że minimalny czas to około 12 miesięcy. Natomiast w zależności od zakresu planowanych zmian w planie, może to być nawet 2-3 lata.
Radny W.Najda odnosząc się do komentarza M.Banasiewcza zapytał, a co będzie za 20 - 30 lat.
Pan M.Banasiewicz odpowiedział, że chodzi o to aby był korytarz ekologiczny. Ponadto zgodnie z przepisami muszą być uwzględnione uzgodnienia z wieloma innymi instytucjami, gdyż występują tu uzgodnienia, a nie opinie.
Burmistrz K.Misztal również udzielił kila zdań komentarza. Zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli nie będzie zmiany przepisów prawa w tym zakresie to procedury związane z uchwalaniem zmian studium, czy planu będą się przeciągały w czasie, tak jak dotychczas. Wspomniał, że zgłaszają się inwestorzy poszukujący dużych działek pod inwestycje, dlatego też jego zdaniem powinniśmy zmiany w planie wykonywać etapami. Proponowane zmiany w studium to bardzo duży zakres, gdybyśmy chcieli dokonywać takiego zakresu zmian w planie zagospodarowania, to może to trwać nawet przez kolejne lata. Dlatego też zlecając przygotowywanie zmian w planie trzeba będzie podjąć decyzję, czy robimy cały zakres, czy etapujemy na najważniejsze zmiany niezbędne do rozwoju naszej gminy - aby nie utknąć w procedurach i uzgodnieniach na lata.
Przewodniczący Rady poinformował, że zanim radni przystąpią do głosowania nad uchwałą, w pierwszej kolejności muszą przegłosować uwagi, które zostały wniesione do studium. Każdą uwagę oddzielnie. Uwagi zostały zamieszczone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały. Dalej powiedział, że radni mieli możliwość zapoznania się z uwagami wraz z ich uzasadnieniami, dlatego też nie ma potrzeby ich odczytywania.
Następnie przystąpiono do rozstrzygnięcia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród.
1. Pierwsza uwaga:
Osoba składająca uwagę: Jan Stanisław Korzeniowski Data wpływu uwagi: 13.06.2017r. uwaga dotyczy działki 1664/2.
Przewodniczący Rady odczytał streszczenie pierwszej uwagi dot. działki nr 1664/2 informując, że Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi.
Przystąpiono do głosowania nad nieuwzględnieniem zgłoszonej uwagi:
„za nieuwzględnieniem głosowało" - 10 „przeciw" - 0
„wstrzymało się " - 4 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że uwaga została nieuwzględniona.
2. Druga uwaga:
Osoba składająca uwagę: Jan Stanisław Korzeniowski data wpływu uwagi: 13.06.2017r.
Przewodniczący Rady odczytał streszczenie drugiej uwagi dot. działki: nr 1664/2 - aby korytarze ekologiczne zostały uwzględnione i tworzone na działkach zlokalizowanych przy drodze stanowiącej dz.nr 2374 na terenach ZP, a działka nr 1664/2 mogła stanowić tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poinformował, że Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi.
Przewodniczący Rady powitał radnego T.Skórę, który przybył na obrady sesji o godz. 15.13.
Przystąpiono do głosowania nad nieuwzględnieniem zgłoszonej uwagi:
„za głosowało" - 10
„przeciw" - 1
„wstrzymało się " - 4
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska uwagi nie uwzględniła.
3. Trzecia uwaga:
Osoba składająca uwagę: Jan Korzeniowski Data wpływu uwagi: 27.06.2017r.
Przewodniczący Rady odczytał streszczenie trzeciej uwagi -
dot. działki nr 1664/2 - aby cała działka nr 1664/2 została włączona do terenów oznaczonych symbolem MNz - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poinformował, że Burmistrz tej uwagi nie uwzględnił.
Przystąpiono do głosowania nad nieuwzględnieniem zgłoszonej uwagi:
„za głosowało" - 10
„przeciw" - 1
„wstrzymało się " - 4 W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska uwagi nie uwzględniła.
4. Czwarta Uwaga:
Osoba składająca uwagę: Anna i Andrzej Dziura.
Data wpływu uwagi:08.06.2017r.
Przewodniczący Rady odczytał streszczenie dot. czwartej uwagi dot. działki nr 1666 - aby działka ewidencyjna nr 1666 została włączona do terenów zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej. Poinformował, że Burmistrz częściowo nie uwzględnił tej uwagi.
Radny G.Umiński powiedział, że ma pytanie do Pana M.Pakuły ponieważ jest to specyficzna uwaga, gdyż jest uwzględniona częściowo. Powiedział, że zakładając, iż Rada odrzuci tę uwagę zapytał, czy północna część działki nr 1666 jest uwzględniona, czy też będzie odrzucona. Dalej powiedział, że w ustawie o planowaniu przestrzennym mówi się o uwagach nieuwzględnionych, a w tym przypadku jest uwaga częściowo uwzględniona dlatego też zapytał, czy nie będzie uwag przy sprawdzaniu?
Odnosząc się do zadanych pytań Pan M.Pakuła pracownik UM w Krasnobrodzie powiedział, że przy podejściu do uwag przy pierwszym wyłożeniu studium, wpłynęła uwaga Państwa Dziurów. Nie da się uwzględnić całego wniosku ponieważ południowa część działki znajduje się w pasie, na który nie ma zgody Dyrekcji Ochrony Środowiska. Natomiast na tą część włączoną do terenów budowlanych, zgoda jest. W związku z tym zastosowano taką granicę i taka jest propozycja Burmistrza aby uwzględnić uwagę w części (po stronie północnej). W związku z tym stanowisko Rady może być zgodne z intencją Burmistrza, za częściowym odrzuceniem wniosku. Pan M.Pakuła powiedział, że w jego przekonaniu nie rodzi to konsekwencji przy sprawdzaniu. Natomiast przyjmując w całości pozostajemy w tym samym miejscu, co przy wyłożeniu studium i powrót do wszystkich uzgodnień a wiemy, że w części południowej uzgodnienia nie przejdą w Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wówczas nastąpiła by sytuacja patowa, dla niego nie zrozumiała.
Kontynuując temat radny G.Umiński powiedział, iż rozumie, że północna część działki zostaje tak jak jest w studium pod zabudowę pomimo odrzucenia wniosku.
Pan M.Pakuła ponownie powiedział, że południowa część działki zostaje we wniosku odrzucona, a to co udało się ująć w tereny wskazane w studium jest zaakceptowane.
Nadmienił, że w studium mówi się o działkach, a ponieważ przedmiotowa działka nie jest podzielona geodezyjnie, dlatego też mówimy o częściowym uwzględnieniu, zgodnie z propozycją Pana Burmistrza.
Pan Janusz Oś zastępca Burmistrza zabierając głos powiedział, że ma duże doświadczenie przy podejmowaniu uchwał w tym temacie. Dlatego też zaapelował do radnych aby byli za odrzuceniem tej uwagi i byli cierpliwi, bo jest to bardzo ważna rzecz dla Krasnobrodu. Przez jedną działkę możemy stracić dotychczasowe całe uzgodnienia, jeszcze raz poprosił o przyjęcie propozycji przedstawionej przez Burmistrza.
Odnosząc się do dyskusji nad rozpatrywaniem uwag Burmistrz K.Misztal powiedział, że można się upierać, ale staniemy w miejscu nie idąc do przodu przypominając, że procedura i tak trwa od 2016r. Wie jakie są intencje mieszkańców, ale na tyle na ile udało się uzgodnić została przygotowana propozycja. Zaapelował o przegłosowanie przedstawionych przez niego propozycji.
Przystąpiono do głosowania nad częściowym nieuwzględnieniem zgłoszonej uwagi:
„za głosowało" - 14
„przeciw" - 0
„wstrzymało się " - 1 W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska częściowo uwagi nie uwzględniła.
5. Piąta uwaga:
Osoba składająca uwagę: Danuta i Jan Korzeniowscy Data wpływu uwagi: 03.11.2017r.
Przewodniczący Rady odczytał streszczenie wniesionej piątej uwagi:
dot. nr działki nr 1664/2 poprzez zupełne wyłączenie działki nr 1664/2 z przebiegu korytarza ekologicznego lub maksymalnie zminimalizowanie pasa „przetwarzania" na działce w celu przeznaczenia terenu na cele zabudowy jednorodzinnej.
Przystąpiono do głosowania nad nieuwzględnieniem zgłoszonej uwagi:
„za głosowało" - 11
„przeciw" - 1
„wstrzymało się " - 3 W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska uwagi nie uwzględniła.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 14
„przeciw" - 0
„wstrzymało się " - 1 W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Burmistrz K.Misztal podziękował radnym za zrozumienie przy podejmowaniu uchwały, projektantom za przygotowanie projektu studium jak również i Panu M.Pakule.
0 godz. 15.30 na obrady sesji przybył Pan Kazimierz Mielnicki radny powiatowy - Wicestarosta Powiatu Zamojskiego.
82. Uchwała Nr XXXI/219/2017 ws. przystąpienia Gminy Krasnobród do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarza do projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy K.Gęsia. Poinformował, że na 45 miejscowości uzdrowiskowych 40 z nich jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Głównym motywem przestąpienia do Stowarzyszenia byłaby możliwość skorzystania z doświadczeń gmin uzdrowiskowych w zakresie rozwoju funkcji uzdrowiskowej naszej gminy. Roczna składka członkowska wyniosła by 7560,OOzł.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 15 „przeciw" - 0
„wstrzymał się " - 0
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
83. Uchwała Nr XXXI/220/2017 ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Pani E.Nowak Skarbnik Gminy powiedziała, że udzieli komentarza do przedstawionego jak
1 kolejnego projektu uchwały z uwagi na ich ścisłe powiązanie. Łącznie na te dwa programy przewidziana jest kwota 134.000,00 zł, z tego 131.000,00 zł na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 3000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani. Następnie omówiła zadania, na które zostaną wydatkowane środki finansowe.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 15 „przeciw" - 0
„wstrzymało się" - 0
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
84. Uchwała Nr XXX/221/2017 ws, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 15 „przeciw" - 0
„wstrzymało się" - 0
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
85. Uchwała Nr XXXI/222/2017 ws. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
Komentarza do projektu uchwały udzielił Piotr Garbula pracownik Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Poinformował, że do wyłącznej kompetencji Rady należy określenie w drodze uchwały w jakich miejscowościach będzie pobierana opłata miejscowa. Do warunków jakie powinna spełniać miejscowość należą; warunki klimatyczne, występowanie jednego z elementów środowiska przyrodniczego lub jednego z walorów klimatycznych (np. położenie na terenie parku krajobrazowego), warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W wyniku dokonanej analizy bazy noclegowej na terenie gminy Krasnobród oraz warunków klimatycznych i krajobrazowych wytypowano 9 miejscowości, w których nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia opłaty miejscowej, tj.: Grabnik, Hutki, Kaczórki, Majdan Wielki, Nowa Wieś, Potok Senderki, Stara Huta, Szur i Wólka Husińska. Podjęcie uchwały pozwoli na uzyskanie dodatkowych dochodów. Określenie stawki oraz zasad inkasa opłaty miejscowej będzie ustalone w odrębnej uchwale.
Rady W.Naja zapytał jaka będzie ściągalność opłaty, czy taka sama jak opłaty uzdrowiskowej?
Pan P.Garbula odpowiedział, że ściągalność opłaty miejscowej jak i uzdrowiskowej będzie zależała od podejścia i uczciwości osób, które ją pobierają.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 13 „przeciw" - 0
„wstrzymało się" - 2
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
86. Uchwała Nr XXXI/223/2017 ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani E.Nowak Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, z uwagi na zmianę realizacji przedsięwzięć będzie zmiana uchwały budżetowej.
Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 21.774,65 zł tj. do kwoty 27.656.678,83 zł.
Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 469.265,36 zł tj. do kwoty 28.651.397,77 zł.
Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 491.040,01 zł tj. do kwoty 1.944.718,94 zł Lata 2018-2020
Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, w związku ze zmianą realizacji przedsięwzięć.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 14
„przeciw" - 0
„wstrzymało się" - 1
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
87. Uchwała Nr XXXI/224/2017 ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017. Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy E.Nowak.
Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 228.618,60 zł, w tym:
o kwotę 17.031,60 zł z tytułu dotacji ze środków UE na realizację zadania „Przygotowanie programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru"
o kwotę 166.940,00 zł z tytułu dotacji ze środków UE na realizację zadania „Podwyższenie kompetencji - kluczem do lepszego startu w przyszłość"
o kwotę 44.647,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Zmniejszono dochody majątkowe budżetu o kwotę 494.667,89 zł, w tym:
o kwotę 494.667,89 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego Zwiększono dochody bieżące o kwotę 46.423,88 zł, w tym:
o kwotę 1.776,88 zł z tytułu dotacji Starostwa Powiatowego w Zamościu na działalność WTZ w Dominikanówce,
o kwotę 44.647,00 zł z tytułu subwencji uzupełniającej,
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 85.149,00 zł Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 85.149,00 zł, w tym:
o kwotę 85.000,00 zł - wynagrodzenia w Zespole Szkół w Krasnobrodzie
o kwotę 149,00 zł - zakup materiałów w WTZ Dominikanówka
Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 270.971,60 zł Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.300,00 zł, w tym:
o kwotę 2.000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Hutkach
o kwotę 7.300,00 zł na realizację zadania „Podwyższenie kompetencji - kluczem do lepszego startu w przyszłość",
Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 261.671,60 zł, w tym:
o kwotę 17,031,60 zł na realizację zadania „Przygotowanie programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru",
o kwotę 159.640,00 zł na realizację zadania „Podwyższenie kompetencji - kluczem do lepszego startu w przyszłość",
o kwotę 14.000,00 zł - na zakup usług w domach pomocy społecznej,
o kwotę 10.000,00 zł - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych ,
o kwotę 42.150,00 zł - na wynagrodzenia pracowników socjalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
o kwotę 18.850,00 zł - na wynagrodzenia asystenta rodziny w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej,
Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 491.040,01 zł w tym:
- o kwotę 491.040,01 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych tj. do kwoty 1.944,718,94 zł.
Radny W.Najda zapytał jakie zadania i inwestycje nie zostały zrealizowane w bieżącym roku. Radny wspomniał o nadwyżce budżetowej.
Skarbnik E.Nowak odpowiedziała, że nadwyżki budżetowej w tym roku nie ma i nie będzie. Przypomniała, że na komisjach wielokrotnie o tym już mówiła, że były to środki zarezerwowane na wydatki w tym roku tj.: zwrot podatku dla PGNIG 600 tys. zł i 400 tys. zł dla PRD zwrot kosztów z tytułu wyroku sądowego.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 14 „przeciw" - 0
„wstrzymało się" - 1
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
88. Uchwała Nr XXXI/225/2017 ws. wieloletniej prognozy finansowej.
Komentarza do projektu uchwały udzieliła E.Nowak Skarbnik Gminy.
Radny W.Najda zapytał na czy polega plan oszczędnościowy jednostek budżetowych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że cały czas realizujemy plan oszczędnościowy. Dla przykładu podała, że w Urzędzie Miejskim na emeryturę odeszły dwie osoby, a na ich miejsce nie zostały zatrudnione nowe osoby. W wyniku połączenia zespołów szkół nie ma odrębnych programów księgowych, redukcja etatów dyrektorów i ich zastępców.
Radny W.Najda zapytał jakie powstały oszczędności w wyniku połączenia jednostek oświatowych.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tej chwili trudno jest mówić o oszczędnościach, ponieważ oszczędności są, ale w wyniku wprowadzonej nowej reformy oświatowej są i nowe wydatki związane np. z utworzeniem w szkołach klas VII, czy wydatki na oddziały przedszkolne. Dlatego też trudno w jednym zdaniu powiedzieć jakie to są oszczędności, tym bardziej, że wydatki na oświatę ciągle rosną z uwagi na zmianę przepisów.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 15 „przeciw" - 0
„wstrzymało się" - 0
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
89. Uchwała Nr XXXII/226/2017 ws. uchwały budżetowej na rok 2018.
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy E.Nowak. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych w terminie do 15 listopada projekt budżetu na 2018 rok został przekazany Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Lublinie jak również i Komisję Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Pani Skarbnik poinformowała, że budżet na 2018 rok będzie budżetem deficytowym, który wynosi 1 min zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Łączną kwotę planowanych dochodów określa się na kwotę 28.018.109,97 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy określa się w kwocie 29.018.109,97 zł. Następnie poinformowała min. o:
planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, który określa się w łącznej kwocie 330.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych 330.000.00 zł,
limicie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, który nie może przekroczyć kwoty 3.500.000,00 zł,
upoważnieniu Burmistrza Krasnobrodu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000,OOzł,
upoważnieniu Burmistrza Krasnobrodu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
inwestycjach gminnych planowanych do realizacji w 2018r. określonych w załączniku Nr 5 do uchwały,
wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE określonych w załączniku Nr 6,
przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego określonych w zał. Nr 7. Następnie Pani Skarbnik odczytała:
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2017r. ws. zaopiniowania projektu uchwały budżetowej, RIO pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zaopiniowania sfinansowania deficytu. RIO pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu na 2018r.
Radny T.Skóra zapytał o budowę drogi i ścieżki rowerowej od Krasnobrodu do Zielonego, Powiedział, że nie wie do kogo skierować zwoje zapytanie, wiec niech odpowie ten kto wie.
Burmistrz Krasnobrodu Pan K.Misztal odnosząc się do powyższego zapytania powiedział, że na dzień dzisiejszy nikt nie wie co będzie z budową tej drogi, ponieważ nie ma decyzji instytucji ogłaszającej nabór określającej, czy taki nabór będzie. W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na tą inwestycję zgodnie z decyzją Rady podjętą w miesiącu czerwcu br., że dalej chcemy wspierać Powiat Zamojski w budowie dróg powiatowych. Burmistrz wspomniał, że Powiat Tomaszowski będzie budował drogę Zielone - Tomaszów Lub. wraz ze ścieżką rowerową. Natomiast ścieżka rowerowa na trasie Krasnobród Zielone planowana jest przez Starostwo Zamojskie w drugim etapie. Burmistrz wspomniał, że prowadzone są rozmowy z Dyrekcją Lasów Państwowych, aby wykorzystać pas przeciwpożarowy na ścieżkę rowerową. Burmistrz podkreślił, że cały czas monitorujemy sprawę, aby złożyć wniosek w porozumieniu z Powiatem Zamojskim na budowę tej drogi. Będąc przy temacie budowy dróg Burmistrz skierował wypowiedź do Pana Józefa Zdybią filmującego obrady sesji, że nie rozumie jego filmików ukazujących stan naszych dróg gminnych. Przypomniał, że Rada Miejska podjęła decyzję o pomocy w budowie dróg powiatowych. Ponadto, zarówno radni jak i mieszkańcy wiedzą jaki jest stan dróg gminnych i nie ma potrzeby tego pokazywać. Kończąc wypowiedź powiedział Panu J.Zdyblowi, że może miał dobre intencje, ale wyszło źle.
Radny T.Skóra poprosił, aby mu przypomnieć w jakiej wysokości planujemy przeznaczyć środki finansowe na budowę drogi do Zielonego.
Burmistrz odpowiedział, że 920.000.00 zł.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 11 „przeciw" - 1
„wstrzymało się" - 3
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Burmistrz K.Misztal podziękował za uchwalenie budżetu, mówiąc, że uchwalony budżet jest budżetem kompromisu, ponieważ przy kompromisie nikt do końca nie jest zadowolony. Staramy się realizować zadania które są najważniejsze i na ile nas jest stać. Do radnych, którzy wstrzymali się od głosu powiedział, że rozumie, że nie chcą budować drogi do Zielonego.
Do punktu 9
Burmistrz K.Misztal zabierając głos powiedział, że na część pytań zadanych w pkt 6 odpowie on, natomiast na pytania dot. programu rewitalizacji oraz tworzenia spółdzielni socjalnej jego zastępca J.Oś.
Odpowiedzi Burmistrza K.Misztala na pytania radnej B.Borek:
Poniesione koszty na wykupienie gruntu na ścieżkę rowerową. Burmistrz odpowiedział, że nigdy ta ścieżka nie została wykonana. Były poniesione tylko koszty podziału działki, aby Wspólnota Gruntowa nie ponosiła kosztów za tą część działki.
Sprawa dot. ul. Konopnickiej. Burmistrz poinformował, że ten temat trwa już dość długo, a na dzień dzisiejszy został zawarta ugoda przed Sądem. Na koszt gminy zostało przesunięte ogrodzenie, tak aby udrożnić przejazd mieszkańcom, aby bez problemu mogli przejeżdżać pojazdami. Ponadto prowadzone są rozmowy z właścicielami tej ulicy odnośnie zamiany części działek, ponieważ w ramach programu rewitalizacji planowane jest wybudowanie miejsc parkingowych od wjazdu do klasztoru w kierunku ul. Konopnickiej.
Wykonanie oświetlenia na Podklasztorze. Burmistrz poinformował, że planowane jest wykonanie projektu całego osiedla Podklasztor, Realizacja byłaby etapami, tak jak to robimy w Krasnobrodzie (stawiany jest co drugi słup).
Odnośnie wsparcia finansowego dla powiatu Burmistrz podkreślił, że jest to decyzja wspólna, Jeżeli chcemy, aby uzdrowisko istniało i dalej się rozwijało to infrastruktura drogowa musi być dobra. Ponadto mając na uwadze, że część mieszkańców utrzymuje się z turystyki chcieliśmy uatrakcyjnić wjazd do Krasnobrodu. Wspomniał również, że Sanatorium jest zakładem pracy dla wielu osób. Przyjeżdżający kuracjusze są zachwyceni pięknym krajobrazem i życzliwością osób, o czym wspominali na spotkaniu opłatkowym, w którym Burmistrz miał przyjemność uczestniczyć.
IMa pytania radnej M.Mierzwy Burmistrz odpowiedział, że odnośnie wsparcia dla powiatu była podejmowana uchwała. Koszt dodatkowych robót wyniósł około 170 tys.zł. Burmistrz wspomniał, że szkoda tylko, że roboty dodatkowe nie były ujęte w projekcie, bo wówczas kosztowałyby o połowę mniej, o czym kiedyś wspominał radny G.Umiński. Nadmienił, że tylko raz uczestniczyli w spotkaniu na etapie projektowania tej drogi.
Na temat ul. Konopnickiej Burmistrz wspomniał, że o tym mówił już wcześniej, natomiast informacja na temat wykonanych inwestycji na Podklasztorze zostanie radnej przygotowana.
- Wykonanie ławeczek w parku na Podklasztorze. Burmistrz odpowiedział, że przez park przebiega ścieżka rowerowa, a przy ścieżce rowerowej nie można ustawić ławeczek. Ponadto w ramach programu rewitalizacji nie możemy już nic zaplanować z uwagi na fakt, iż wniosek został już złożony. Kilka ławeczek możemy sfinansować z własnych środków zgodnie z sugestią radnej.
Odpowiadając radnemu P.Sachajce Burmistrz powiedział, że jest to słuszna uwaga radnego, ponieważ nie umiemy się chwalić tym co realizujemy. Postaramy się przygotować taką zakładkę na stronie internetowej gminy i będziemy zamieszczać tam informacje o realizowanych inwestycjach. Nadmienił, że pomimo tego, że sesje są nagrywane nie wszyscy je oglądają, a na stronie internetowej będą mogli zapoznać się z takimi informacjami.
Na zapytanie radnego W.Żurakowskiego odnośnie dostosowania budynku KDK dla osób niepełnosprawnych Burmistrz odpowiedział, że jest to uwzględnione w złożonym wniosku.
Na pytanie radnego J.Przytuły Burmistrz odpowiedział, że oświetlenie planujemy realizować w roku przyszłym.
Na kolejne zapytania odpowiedzi udzielił zastępca Burmistrza J.Oś. Przypomniał, że jakiś czas temu został przyjęty program rewitalizacji, w ramach którego planujemy min. wyremontować budynek na potrzeby powstającej spółdzielni socjalnej. Odnosząc się do tworzonej spółdzielni poinformował, że na początku będzie w niej pracować 5 osób. Otrzymamy dotację, w wysokości około 200 tys. zł na zakup potrzebnych maszyn, sprzętu i utrzymanie spółdzielni. Przez rok czasu będą pokrywane składki ZUS na tych pracowników. Dzięki temu będzie możliwe zatrudnienie osób, które od wielu lat nie pracowały. Zaapelował, że jeżeli byłby osoby chętne i miały status osoby bezrobotnej to mogą jeszcze zgłosić się na szkolenie. W początkowym okresie gmina będzie zlecała prace do wykonania. Wspomniał, że w gminie Józefów funkcjonują 4 takie spółdzielnie, w których pracuje ponad 100 osób. Jeżeli chodzi o powstającą w naszej gminie spółdzielnię, to na początku byłyby to prace remontowe i utrzymanie zieleni. Zastępca Burmistrza poinformował, że w połowie miesiąca stycznia przyszłego roku byłyby organizowane szkolenia dla tych osób, a w spółdzielni można zatrudnić do 50 osób. Spółdzielnia zostanie powołana z osób prawnych czyli przez Gminę Krasnobród i Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowo do Źródeł. Po powołaniu spółdzielni przez te podmioty, wiosną przyszłego roku powinna rozpocząć swoją działalność.
Dalej z-ca Burmistrza poinformował, że w złożonym wniosku na rewitalizację zostało ujętych szereg działań do poziomu możliwości finansowych. Został ujęty remont starego budynku ośrodka zdrowia, budynku tzw. pilusiówki, remont sali w KDK i placu przy KDK.
Wspomniał, że aby otrzymać dofinansowanie musieliśmy budować pewne rzeczy w sferze publicznej. W ramach wniosku planowana jest infrastruktura drogowa w 25 %, może to będzie ul. Giętki, czy ul. Andersa. Jeżeli chodzi o drogi to wychodzimy od centrum Krasnobrodu. Zastępca nadmienił, że aby sfinansować budowę dróg musimy czekać na inne możliwości finansowe. Poinformował również, że jeżeli wniosek przejdzie ocenę formalną to mamy nadzieje, że otrzymamy dofinansowanie ale realizacja byłaby dopiero w 2019 roku.
Pan J.Zdybel podziękował za duże zainteresowanie stroną Krasnobrodzkie ABC, że ktoś to ogląda.
Przewodniczący poprosił Pana J.Zdybią, aby stanął przed kamerą ponieważ, nie wiadomo kto się wypowiada.
Pan J.Zdybel powiedział, że będzie kontynuował wypowiedź tak jak już zaczął. Następnie powiedział, że z przyjemnością wysłuchał wystąpień Pań radnych z Podklasztoru, dawnych koleżanek z pracy, które nareszcie pokazały, że są radnymi. Podziękował im za wystąpienie na tej sesji. Powiedział, że krytyki się nie boi, bo krytyka jest dobra, bo nas buduje. Natomiast czasami odbierany jest tak, że jak pokazuje drogę, czy jakieś inne nagranie, że to jest złośliwe. Z jego strony absolutnie tak nie jest, ponieważ robi to w imieniu obywateli. Do radnych powiedział, że oni są wybrani przez ludzi, aby im służyć, a on również służy ludziom. Z tym, że on robi to sam, bezinteresownie i za własne pieniądze. Ponieważ utrzymanie serwera, domeny i potrzebnego sprzętu kosztuje i jest to ciężka praca. Wspomniał, że jest zawsze tam gdzie jest zapraszany, nie idzie gdzie go nie zapraszają. Nigdy nie odmówi, jeżeli zostanie zaproszony chyba, że wypadną mu jakieś inne ważne sprawy. Odnosząc się do pytania radnej, dlaczego nie nagrywał uroczystości 11 Listopada, zapytał ją, czy uczestniczyła we wszystkich sesjach Rady Miejskiej. Dalej powiedział, że nie jest powiedziane, że to on musi nagrywać. Przy tym wspomniał, o zmianie przepisów zgodnie, z którymi będzie konieczność nagrywania sesji. Dalej powiedział, że niby to jest krytyka, ale dzięki temu jest pokazane, że w Krasnobrodzie zachodzą zmiany - jak było przed, jak jest po, np. była taka droga, czy budynek, a dzisiaj wygląda inaczej. Jego zdaniem na tym powinna polegać jego rola.
Radna B.Borek powiedziała, że zgadza się z powyższą wypowiedzią, ale powinno to być obiektywne. Według radnej należało zapytać Pana Burmistrza, radnych dodać komentarz, że inwestycje są realizowane. Kierując wypowiedź do Pana J.Zdybią powiedziała, że jest on na sesjach i wie co się robi, więc liczy na obiektywizm.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnej Pan J.Zdybel powiedział, że jeżeli go zaprosi to przeprowadzi z nią wywiad.
Przewodniczący Rady odnosząc się do tego tematu powiedział do Pana J.Zdybią, że szanujemy go za realizowany materiał filmowy, za historię i aby dalej to robił. Natomiast słuchając wypowiedzi odnośnie tych filmików powiedział, że mieszkańcy powinni grać w przysłowiowej jednej drużynie. Pokazany filmik na temat stanu dróg nie jest reklamą dla turystów, którzy mają tu przyjechać i tylko o to nam chodzi.
Pan J.Zdbel odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego powiedział, że w jakim obrazie stawia turystów, którzy przyjadą do Krasnobrodu i będą mieli problem z dojściem do jakiegoś ośrodka, bo jest zła droga.

Na zakończenie Przewodniczący Rady powiedział, że promujemy naszą gminę i Roztocze wydając różne publikacje dlatego też, aby Pan J.Zdybel wczuł się w to, o czym była mowa.
Do punktu 10
W punkcie tym nikt nie zabierał głosu.
Do punktu 11
Przewodniczący Rady mając na uwadze, że jest to ostatnia sesja Rady w 2017 roku podziękował wszystkim za współpracę. Następnie z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad o godz. 1725 zakończył obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Krasnob/odzie.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Miejskiej:
Elżbieta Borek Roland WyrostKiewicz

Wróć do „Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość